loading

Zabranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości – zmiany przepisów o ruchu drogowym 2021

Zatrzymywanie prawa jazdy przez policje to temat dość kontrowersyjny i budzący sporo kontrowersji. Jednak sejm nadal obraduje nad wprowadzeniem zatrzymania dokumentu uprawniającego do korzystania z pojazdu za przekroczenie dopuszczalnej prędkości maksymalnej. Jak brzmi nowa wersja przepisu o zatrzymaniu prawa jazdy przez policję.

Dotychczas projekt tego przepisu dotyczył wyłączenie terenów niezabudowanych i budził sporo kontrowersji oraz zamieszania. Aby ujednolicić przepisy sejm ujednolicił ten przepis. Teraz niezależnie od miejsca, przekraczając dopuszczalną prędkość maksymalną o 50 km/h, policjant ma obowiązek zatrzymać nasze prawo jazdy. Istnieje jednak „złagodzenie” tego przepisu i nie stosuje się go w momencie kiedy kierujący pojazdem przekroczy te prędkość działając w celu bezpieczeństwa np. aby uniknąć wypadku lub kolizji.

Nowe brzmienie artykułu 135 Prawa o ruchu drogowym:

„Policjant:

1a) zatrzyma   prawo   jazdy   za   pokwitowaniem   w przypadku   ujawnienia   czynu polegającego na:

a)kierowaniu  pojazdem  z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym […]”

„Złagodzenie” przepisu art. 135 ust 1 pkt 1a:

„Przepisu ust. 1pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia,    o którym  mowa  w tym  przepisie,  działając  w celu uchylenia bezpośredniego  niebezpieczeństwa  grożącego  dobru  chronionemu  prawem,  jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.”

Po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję musimy podać adres do doręczeń, a pokwitowanie zatrzymania naszego prawa jazdy uprawnia nas do kierowania pojazdem jeszcze przez 24 godziny od momenty zatrzymania dokumentu.

„Pokwitowanie    zatrzymania    prawa    jazdy    z przyczyn,    o których  mowa w ust.1 pkt 1 lit .g  i j  oraz  pkt1a,  uprawnia  do  kierowania  pojazdem  w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa wart.136 ust. 1a – w okresie 72godzin”

Następnie policja niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 7 dni) przekazuje prawo jazdy do właściwego sądu uprawnionego do rozpatrzenia sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Nowe brzmienie art. 135 wejdzie wżycie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie  do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy.

Podsumowując …

Już niebawem za przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości na drodze o 50 km/h, niezależnie od miejsca w którym się znajdujemy, policja może – za pokwitowaniem – zatrzymać nasze prawo jazdy. Będzie wiązało się to z przejściem przez procedurę sprawy o wykroczenie we właściwym dla naszego miejsca zamieszania sądzie.

Data publikacji: 18 stycznia 2021r

Autor: Wiktoria Badura

Do góry