loading

Zmiany dla kierowców w 2020 – nowe przepisy ruchu drogowego

2020 roku przynosi dla kierowców wiele istotnych zmian, których warto być świadomym, ponieważ mogą nam przysporzyć trochę problemów, a w najgorszym wypadku – dodatkowych, nieplanowanych wydatków.

Przerejestrowanie kupionego auta

Prywatne sprzedanie samochodu to aktualnie nic dziwnego. Bardzo wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie. Jednak od 1 stycznia 2020 należy pamiętać, aby w ciągu 30 dni od daty kupna samochodu zgłosić to w Urzędzie w wydziale Komunikacji. Obowiązek ten ciąży na kupującym. Brak przerejestrowania samochodu będzie wiązał się z karą, która wynosi od 200 do 1000 zł. Wysokość kary ustala Wydział Komunikacji i to od jego indywidualnych ustaleń zależy ile będzie nas to kosztować.

Dotychczas obowiązek ten również istniał, jednak nie był w żaden sposób egzekwowany. W związku z tym wiele osób, aby nie tracić czasu w kolejkach i nie uiszczać dodatkowych opłat, nie decydowała się na przerejestrowanie auta.

Podstawa prawna: Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 U S TAWA z dnia 20czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30dni starostę o:

1 )nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

3.Zdarzenia, o których mowa wust.2, są dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich wpisów dokonuje starosta.

Wyrejestrowanie sprzedanego samochodu

Mało się o tym pisze, jednak na sprzedawcy – osobie, które sprzedała swój używany samochód – również ciąży obowiązek wyrejestrowania samochodu. Obowiązek ten istniał wcześniej, ale nie był egzekwowany. Od 1 stycznia 2020 roku, osoba, która sprzedała samochód również musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji i wskazać, że nie jest właścicielem pojazdu.

Takie działanie ma swoje plusy – chroni nas na wypadek, gdyby sprzedany przez nas samochód brał udział w wypadku lub kradzieży. Wówczas policja zgłasza się do właściciela pojazdu. Jeśli nie wyrejestrujemy auta, a nowy właściciel go nie przerejestruje, może zdarzyć się sytuacja, że dostaniemy od policji list z wezwaniem związanym z samochodem, którego już nie użytkujemy. Wówczas to na nas ciąży obowiązek udowodnienia, że nie jesteśmy już jego właścicielami.

Jazda na suwak

Już w ubiegłym roku – 6 grudnia 2019 – w życie wszedł przepis o obowiązkowej jeździe na suwak. Ma on na celu usprawnienie ruchu drogowego w sytuacji zwężenia dróg lub innych przypadków, kiedy jeden z pasów ruchu jest niedostępny. Taka metoda działa już długo w innych państwa i dobrze się sprawdza.

Podstawa prawna: Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 U S TAWA z dnia 20czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

4.Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust.4a i4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

4a.W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

4b.W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Jazda na suwak 2020

 

Korytarz życia

Kolejną zmianą, która również weszła w życie z dniem 6 grudnia 2019, więc obowiązuje już ponad miesiąc, jest tworzenie korytarza życia. Wbrew pozorom kultura na drodze w Polsce dość dobrze sprawdza się w sytuacji spotkania z karetką – gdy kierowcy słyszą sygnał szybko reagują, czego nie można powiedzieć o innych państwach.

Mimo to ustawodawca postanowił ten dobry zwyczaj zapisać w Prawie o ruchu drogowym. W taki oto sposób w sytuacji zatoru kierowcy mają obowiązek ustąpić miejsca pojazdowi na sygnale w określony sposób:

a)      Pojazd z lewej strony musi zjechać jak najbliżej lewej krawędzi.

b)     Pojazd z prawej strony musi zjechać jak najbliżej prawej krawędzi.

c)      Pojazdy poruszające się wewnętrznymi pasami ZAWSZE powinny zjechać na prawo.

Dzięki temu umożliwimy swobodny przejazd pojazdom służb ratowniczych. Warto również podkreślić, że przepisy zabraniają nieuprzywilejowanym pojazdom korzystania z korytarzy życia.

Podstawa prawna: Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 U S TAWA z dnia 20czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Art.9. 1.Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1)na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2)na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

3.Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust.2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Korytarz życia 2020

 

Kontrola stanu licznika

Od 1 stycznia 2020 w życie wchodzi również przepis upoważniającypolicjantów, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, a także funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej do kontrolowania stanu licznika naszego samochody przy KAŻDEJ KONTROLI. Stan ten zostanie uzupełniony w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ma to na celu w miarę możliwości wykluczenia praktyki „przekręcania” licznika i oszukiwania co do ilości przejechanych pojazdem kilometrów.

Pierwszeństwo pieszych

Jak dotychczas pieszy miał pierwszeństwo w sytuacji gdy znajdował się na przejściu dla pieszych. Już niebawem w Prawie o ruchu drogowym znajdziemy nowy przepis, który będzie informował nas o tym, że pieszy ma pierwszeństwo w momencie kiedy zbliża się i przechodzi przez przejście. Przepis ten jednak nie został jeszcze uchwalony i ostatecznie może zostać zapisany w nieco inny sposób. Zmiana ta ma sprowokować, zarówno u pieszych jak i kierowców zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy zebry i wyeliminować sytuację, w której pieszy wtargnie przed maskę samochodu.

Ujednolicenie ograniczenia prędkości

Dotychczas uczyliśmy się, że po godz. 22:00 w mieście można poruszać się z prędkością 60 km/h. Takie rozwiązanie jest stosowane jedynie w Polsce, zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – w godzinach nocnych kierowcy zmuszeni są poruszać się wolniej niż za dnia lub z taką samą prędkością. Zmiana jaką zapowiedział premier (więc jeszcze nieobowiązująca) to ujednolicenie ograniczeń prędkości. Co za tym idzie niezależnie od godziny w mieście możemy poruszać się maksymalnie 50 km/h.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h = utrata prawa jazdy

W ubiegłym roku zostały wprowadzone przepisy, które mówiły o tym, że kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość w terenie zabudowanych o 50 km/h straci prawo jazdy. W tym roku ma zostać on rozszerzony na wszystkie trasy – również ekspresowe, autostrady i „krajówki”. Jazda na drogach krajowych z prędkością 140 km/h, 170 km/h na ekspresówkach czy 190 km/h na autostradach skończy się odebraniem prawa jazdy.

 

Autor: Wiktoria Badura

Data publikacji: 17 stycznia 2020r

Do góry